ISO 16890, de nieuwe norm voor standaard luchtfilters

ISO 16890, de nieuwe filternorm gebaseerd op hedendaagse kennis over fijnstof

ISO 16890 is met ingang van het eerste kwartaal van 2017 de norm EN779:2012 opgevolgd. Deze ISO norm is een mondiale norm in plaats van een Europese norm zodat het eenvoudiger is geworden om filters van diverse internationale fabrikanten onderling te vergelijken.
Na invoering van de nieuwe norm is er een overgangsperiode van 18 maanden ingegaan gedurende welke de filterfabrikanten hun producten kunnen testen conform de nieuwe norm en publicaties aangepast kunnen worden.
De norm ISO 16890 is op 1-12-2016 gepubliceerd door NEN. Medio 2018 komt de norm EN779:2012 te vervallen.

In plaats van een gemiddelde efficiency bij deeltjes met een grootte van 0,4 Micron, hetgeen met name bepalend is voor classificatie van fijnfilters volgens EN779:2012, beoordeelt ISO 16890 de efficiency bij specifieke deeltjesgroottes in een bereik tussen 0,3 en 10 Micron.
Deze methode van testen benadert de realiteit beter dan de methode volgens EN779:2012 omdat de vervuiling in de lucht een veel breder spectrum beslaat dan uitsluitend deeltjes met een grootte van 0,4 Micron.

 

                           ISO 16890 PMx

 

Testmethode

De test wordt uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerde teststof met een samenstelling van deeltjes met een grootte tussen 0,3 en 10 Micron. 

Bij een schoon filter wordt de efficiency gemeten bij deeltjes kleiner of gelijk aan 1 Micron (PM1), bij deeltjes kleiner of gelijk aan 2,5 Micron (PM2,5) en bij deeltjes kleiner of gelijk aan 10 Micron (PM10). Dezelfde test wordt herhaald nadat het filter volledig is ontdaan van een eventuele elektrostatische lading zodat een afhankelijkheid van deze lading herkend kan worden.
Het gemiddelde van beide metingen wordt gebruikt om de efficiency bij de verschillende deeltjesgroottes te berekenen.

Omdat een filter normaliter beter zal gaan filteren naarmate het filter meer vervuilt, is bepalend wat de efficiency is bij plaatsing van een schoon filter.

Deze manier van testen geeft een reëlere waarde dan de huidige testmethode EN779:2012  omdat de metingen een beter beeld geven van de filterkwaliteit in praktijksituaties.

Naast het testen op efficiency worden filters ook getest op hun stofhoudend vermogen waarmee filters onderling vergeleken kunnen worden op levensduur.

Afhankelijk van de gemiddelde efficiency per deeltjesgrootte, wordt een filter ingedeeld in een bepaalde groep volgens onderstaande matrix.

Groep ePM1 min ePM2,5 min ePM10 min
ISO grof filter - - <50%
ISO ePM10 - - ≥50%
ISO ePM2,5 - ≥50% -
ISO ePM1 ≥50% - -

 

Als voorbeeld:
Een filter dat meer dan 50% van de deeltjes kleiner dan 2,5 Micron afvangt ,maar minder dan 50% van de deeltjes kleiner 1 micron valt onder de groepsnaam ISO ePM2,5.
Het filter wordt tevens aangeduid met de efficiency bij de betreffende deeltjesgrootte, afgerond omlaag op 5-tallen. Bijvoorbeeld een ISO ePM2,5 filter met een efficiency van 73% wordt dan ISO ePM2,5 70%.

 

Normen fijnstof

Mondiale normen op het gebied van buitenluchtkwaliteit (fijn stof) zijn gebaseerd op de genoemde PM1, PM2,5 en PM10.
De nieuwe norm sluit hier dus op naadloos aan en maakt het eenvoudig filters te selecteren die voldoen aan de wensen en eisen van de gebruikers.
Hoe een en ander zich gaat verhouden tot de filternorm EN779:2012 en de door Eurovent toegekende energielabels is nog niet bekend.
Tevens is het nog niet bekend hoe de norm ISO 16890 geïntegreerd zal gaan worden binnen de norm EN13779, de richtlijn voor een gezond binnenklimaat.

De huidige norm  beoordeelt en classificeert filters op volledig andere criteria  dan de norm ISO 16890.
Een 1 op 1 vergelijk is derhalve  niet mogelijk. Onderstaande tabel kan echter als mogelijke richtlijn dienen.
De genoemde waardes zijn indicatief en kunnen daarom niet als absoluut beschouwd worden.

 Klasse EN779:2012 ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 Grof filters
 G3 - - - >80%
 G4 - - - >90%
 M5 - - >50% -
 M6 - 50-65% >60% -
 F7 50-65% 65-80% >85% -
 F8 65-80% >80% >90% -
 F9 >80% >95% >95% -

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Onze brochure over de norm ISO 16890 kunt u hier downloaden.

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?