Privacyverklaring

IFB Filtertechniek bv IFB Filtertechniek bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IFB Filtertechniek bv verwerkt persoonsgegevens indien een persoon gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de betreffende persoon deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomende gevallen verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- (Mobiel) telefoonnummer

- E-mailadres

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wij verwerken

IFB Filtertechniek bv verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens van haar relaties, tenzij daar een wettelijke grond voor is of indien de betreffende relatie hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IFB Filtertechniek bv verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

- IFB Filtertechniek bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Voor dit doel is de volgende wettelijke grondslag van toepassing:
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 
Geautomatiseerde besluitvorming

IFB Filtertechniek bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IFB Filtertechniek bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IFB Filtertechniek bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia verkregen via aanmelding voor nieuwsbrief

Tot afmelding door ontvanger van de nieuwsbrief

Personalia zijn verstrekt door aanmelder

Zakelijk doch persoonlijk
e-mail adres bij werkgever

Gedurende 2 jaar na de laatste zakelijke overeenkomst tussen werkgever en IFB Filtertechniek of eerder indien door de betreffende persoon of de werkgever hiertoe een verzoek wordt ingediend bij IFB Filtertechniek

Het e-mail adres kan dienen voor het afhandelen van zakelijke overeenkomsten tussen werkgever en IFB Filtertechniek. De periode van 2 jaar wordt gehanteerd in verband met mogelijke bestelintervallen van 1 of meerdere jaren

Mobiel telefoonnummer bij werkgever

Gedurende 2 jaar na de laatste zakelijke overeenkomst tussen werkgever en IFB Filtertechniek of eerder indien door de betreffende persoon of de werkgever hiertoe een verzoek wordt ingediend bij IFB Filtertechniek

Het mobiele telefoonnummer kan dienen voor het afhandelen van zakelijke overeenkomsten tussen werkgever en IFB Filtertechniek. De periode van 2 jaar wordt gehanteerd in verband met mogelijke bestelintervallen van 1 of meerdere jaren

Sollicitatieformulieren

Tot 4 weken na afwijzing van de betreffende kandidaat, tenzij met de kandidaat schriftelijk een bewaartermijn van maximaal 2 jaar wordt overeengekomen.

Het gedurende maximaal 2 jaar ‘in portefeuille’ houden van sollicitatieformulieren biedt zowel de afgewezen kandidaat als IFB Filtertechniek de mogelijkheid in een later stadium eventueel alsnog tot overeenstemming te komen tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IFB Filtertechniek bv verkoopt gegevens van haar relaties niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de betreffende relaties, het op de hoogte houden van assortiment gerelateerde ontwikkelingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van onze relaties verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze relaties. IFB Filtertechniek bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die wij in voorkomende gevallen aan derden verstrekken zijn:

  • Contactgegevens in verband met het afleveren of afhalen van bestelde goederen door transporteurs
  • Zakelijk doch persoonlijk e-mail adres, achternaam en voorletter(s) voor het toe kunnen zenden van nieuwsbrieven of aanmeldformulieren door online partijen als MailChimp en Formtool

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IFB Filtertechniek bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IFB Filtertechniek bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ifb-filtertechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IFB Filtertechniek bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IFB Filtertechniek bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ifb-filtertechniek.nl

IFB Filtertechniek heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

- Backup- en herstelprocedures

- Beveiliging van netwerkverbindingen

- Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de

  verwerking van persoonsgegevens is belast (inclusief een periodieke controle hierop).

- Geïmplementeerde gedragscode

- Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten

- Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes

- Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens

- Subbewerkersovereenkomsten met derden

- Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden

Stel uw vraag

Nieuwsbrief ontvangen?